Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Serwis malgorzatanaskret.pl prowadzony przez Małgorzatę Naskręt, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CEDR Małgorzata Naskręt, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9720417388, REGON 301354340.
 2. W związku z prowadzoną działalnością Administrator danych osobowych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 3. Interpretacje terminów znajdujące się na stronie Serwisu malgorzatanaskret.pl i rozpoczynające się dużą literą (np. Administrator, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie lub Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu) dostępnych w ramach Serwisu malgorzatanaskret.pl.
 4. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@malgorzatanaskret.pl lub listownie na adres korespondencyjny: CEDR Małgorzata Naskręt, os. Stefana Batorego 13 m. 11, 60-687 Poznań.
 5. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.
 6. Każdego Użytkownika Serwisu oraz newslettera należącego do malgorzatanaskret.pl Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://malgorzatanaskret.pl/.
 7. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu, nie zapisywać się do newslettera należącego do Serwisu malgorzatanasket.pl oraz nie nabywać Produktów i Usług oferowanych przez malgorzatanaskret.pl.
 8. Serwis malgorzatanaskret.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani.
 9. Serwis malgorzatanaskret.pl korzysta z Profilowania, czyli formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które to polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkownika są zbierane, gromadzone i przetwarzane (zgodnie z RODO) za pośrednictwem Serwisu na stronie https://malgorzatanaskret.pl/ w celu:
  • Bezpłatnej subskrypcji elektronicznego newslettera własnych Produktów i Usług (listy e-mail, e-booki, szkolenia on-line i inne Produkty i Usługi).
  • Zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży Produktu lub Usługi (konsultacje, e-booki, szkolenia on-line i inne Produkty i Usługi).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Serwis malgorzatanaskret.pl jest zgoda Użytkownika oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkownika (RODO) co daje możliwość korzystania z Serwisu na stronie internetowej https://malgorzatanaskret.pl/ poprzez dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego w celu bezpłatnej subskrypcji elektronicznego newslettera własnych Produktów i Usług (bezpośredni marketing) lub zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży Produktu lub Usługi Serwisu malgorzatanaskret.pl.
 3. Serwis malgorzatanaskret.pl będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są niezbędne do prawidłowego wykonania swoich Usług (realizacja bezpłatnych i płatnych Produktów i Usług, wystawianie faktur, doręczenie przesyłek na adres zamieszkania Użytkownika, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) i może je udostępnić następującym podmiotom: operatorom systemów płatności on-line, firmom kurierskim, firmie prowadzącej księgowość Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do przesyłania Użytkownikowi informacji związanych z prowadzeniem przez Serwis malgorzatanaskret.pl działalności w zakresie konsultacji, szkoleń on-line i e-booków oraz organizacji i promocji warsztatów dotyczących rozwoju dziecka i rodzica oraz szeroko pojętej edukacji.
 5. Dane osobowe Użytkownika pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe podane w Serwisie malgorzatanaskret.pl, jako komentarze, odpowiedzi itd. są ogólnodostępne, na zasadach zgodnych z przetwarzaniem danych osobowych. Serwis malgorzatanakret.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 7. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Przeglądanie zawartości strony internetowej malgorzatanaskret.pl niepołączone z zakładaniem konta, wypełnianiem formularza kontaktowego lub zakupem Produktu i Usługi nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

3. Profilowanie – automatyczne przetwarzanie danych osobowych

 1. W celu zapewnienia dopasowanej, spersonalizowanej oferty Serwisu malgorzatanaskret.pl dla Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia wykonania umowy między Użytkownikiem, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, Administrator danych może stosować Profilowanie.
 2. Decyzje dotyczące przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie informacji/statystyk zgromadzonych w Plikach cookies. Po wyznaczeniu kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację np. o rabacie, bezpłatnym dodatku (na określonych przez Administratorach zasadach).

4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

 1. Użytkownik ma prawo dostęp do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczącego takiego przetwarzania – zgodnie z art. 15 RODO.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one nieprawidłowe, niekompletne nieprawdziwe, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – zgodnie z art. 16 RODO.
 3. Żądanie od Administratora usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO.
 4. Żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzanych danych – zgodnie z art. 18 RODO.
 5. Przenoszenia danych (o ile ma to zastosowanie), czyli prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi – zgodnie z art. 20 RODO.
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano podstawie zgody przed jej cofnięciem) – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
 8. Wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO. Prawa wymienione w pkt 3.1. -3.7. powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem Serwisu. Administrator prosi o kontakt w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania w terminie miesiąca od chwili ich otrzymania. W szczególnych przypadkach w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

5. Korzystanie z formularza kontaktowego i formularza zamówień

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w formularzu kontaktu na stronie Serwisu malgorzatanaskret.pl ma charakter dobrowolny. Podstawowe dane potrzebne do zapisania się do Serwisu malgorzatanaskret.pl, w celu korzystania z subskrypcji bezpłatnego newslettera, nowych bezpłatnych Produktów i Usług i/lub ich promocji to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu założenia konta, w celach kontaktowych, handlowych, czy bezpośredniego marketingu.
 2. W przypadku formularzy kontaktów zamówień czyli zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Produktu i Usługi lub założenia konta niezbędne jest podanie pełniejszych danych osobowych (imię, nazwisko, kraj, adres, e-mail, numer telefonu lub nazwa i adres firmy, numer identyfikacji podatkowej), które są niezbędne do zawarcia i zrealizowania zamówienia na zakup Produktów i Usług oferowanych przez Serwis malgorzatanaskret.pl ma charakter dobrowolny, co oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności przez Użytkownika, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w zawiązku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Serwis malgorzatanaskret.pl.
 3. Administrator Serwisu malgorzatanaskret.pl nie dopisuje żadnej osoby bez jej zgody do żadnej ze swoich list subskrypcyjnych newsletterów. Każdy Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Administrator Serwisu malgorzatanaskret.pl nie ma możliwości technicznych, aby dopisać jakąkolwiek osobę do swojej bazy, bez jej zgody i potwierdzenia.
 4. Dane kontaktowe podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom (w rozumieniu art. 28 RODO) technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

6. Czas przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie przez czas konieczny do realizacji Usług, dla których dane te są gromadzone lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania.
 3. Wydłużenie czasu przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem przez Administratora danych jest możliwe w wyniku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami.

7. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów i innych elektronicznych materiałów

 1. Subskrypcja elektronicznych bezpłatnych newsletterów i innych bezpłatnych materiałów elektronicznych (listy e-mail, e-booki, szkolenia on-line itp.) należących do Serwisu malgorzatanaskret.pl zobowiązuje Użytkownika tegoż Serwisu do podania w odpowiednim formularzu kontaktowym swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru elefonu. Pola te są obowiązkowe.
 2. Pozyskane tą drogą dane są automatycznie dodawanie do listy mailingowej bezpłatnego newslettera i innych bezpłatnych materiałów elektronicznych, w celu wysyłania Użytkownikowi materiałów. Adres e-mail i numer telefonu są niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi newslettera i innych bezpłatnych materiałów lub powiadomień. Imię pozwala Serwisowi malgorzatanaskret.pl zwracać się do Użytkownika po imieniu.
 3. Rezygnacja z otrzymywania bezpłatnego newslettera jest możliwa. W tym celu należy w otrzymanym mailu z Serwisu malgorzatanaskret.pl kliknąć na dole w stopce w link służący do usunięcia swoich danych z bazy Serwisu.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Produktów i Usług Serwisu malgorzatanaskret.pl

 1. Serwis malgorzataanaskret.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Produktów i Usług Serwisu malgorzatanaskret.pl.
 2. Niezapowiedziane wiadomości to informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu malgorzatanaskret.pl, newslettera, Produktów i Usług (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne dla Użytkowników malgorzatanaskret.pl.
 3. Administrator przetwarza zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze strony https://malgorzatanaskret.pl/ do generowania statystyk korzystania z wspomnianej strony. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze strony malgorzatanaskret.pl.

9. Zamawianie Produktów i Usług

 1. Zamawianie Produktów i Usług za pośrednictwem Serwisu malgorzatanaskret.pl jest możliwe po założeniu konta lub bez zakładania konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie malgorzatanaskret.pl. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełniejszych danych adresowych w odpowiednim formularzu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 2. Obsługę płatności stanowi system dotpay – płatności internetowe.

10. Pliki Cookies (ciasteczka)

 1. Wszystkie obszary Serwisu malgorzatanaskret.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputera, smartfona, tablecie itp.) identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • określanie profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 13. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 14. Zarządzanie plikami cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej z której korzysta.
 15. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelnienia, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a nawet w niektórych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 16. Chcąc skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.
 17. Ustawienia przeglądarki Użytkownika urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok’ w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją „Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć Usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na ich użycie – pliki te będą zapisywane na urządzeniu końcowym.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Serwis malgorzatanaskret.pl został stworzony, aby wspierać dzieci i rodziców w edukacji i wychowaniu, aby implikować dobre nawyki w zakresie efektywnego uczenia się i umiejętności relaksacji, motywacji oraz zarządzania sobą. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z Produktów i Usług, które Serwis udostępnia. Zawsze pamiętaj, aby podane treści newsletterów i pozostałych bezpłatnych i płatnych Produktów i Usług szczegółowo przeanalizować gdyż mogą nie być dostosowane do sytuacji Użytkownika, ewentualnie zaleca się skonfrontowanie z innymi podobnymi publikacjami.
 2. Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach/na forach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią serwisu malgorzatanaskret.pl.
 3. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Serwisu malgorzatanaskret.pl i dotyczące Produktów, Usług, serwisów i newsletterów nieobsługiwanych przez Serwis malgorzatanaskret.pl nie podlegają Polityce prywatności.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności proszę skontaktować się – dane w zakładce – KONTAKT.