REGULAMIN korzystania z Serwisu internetowego malgorzatanaskret.pl

Definicje

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.malgorzatanaskret.pl, na który składa się m. in. całość Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika oraz funkcjonalności Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Usług.

Strony – Obie strony Umowy: Kupujący (Użytkownik) i Sprzedający.

Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu i właściciel Sklepu: malgorzatanaskret.pl CEDR Małgorzata Naskręt, os. Stefana Batorego 13 m 11, 60-687 Poznań, NIP 9720417388, REGON: 301345068, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.malgorzatanaskret.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (Użytkownikiem) za pośrednictwem Sklepu.

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę lub osoba rejestrująca się w celu otrzymania informacji handlowych lub darmowych treści promocyjnych, a także osoba fizyczna pełnoletnia, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu Produktu lub/i Usługi w Sklepie i z tego tytułu dokonuje Płatności, po uprzednim wypełnionym formularzu zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika Sklepu formularza zamówienia Produktu lub/i Usługi (umożliwiająca również utworzenie Konta Użytkownika) znajdujących się na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez podanie danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Wypełnienie formularza zamówienia wymagane jest do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem Sklepu, Umowy Sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.

Konto Użytkownika – miejsce gromadzenia danych osobowych Użytkownika (które można aktualizować) oraz informacji o złożonych zamówieniach w Sklepie.

Dostęp do Produktów/Usług – świadczony drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmujący dostęp do odpłatnych Produktów (np. książek), bezpłatnych Usług (np. newslettery, e-booki) lub odpłatnych Usług prezentowanych w ramach Sklepu (konsultacje/coaching, warsztaty, szkolenia i sesje EEG biofeedback, e-booki) świadczonych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

O uzyskaniu Dostępu do płatnego Produktu i/lub Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Usługa sesji EEG biofeedback jest realizowana tylko stacjonarnie w Poznaniu, we wskazanym miejscu przez Małgorzata Naskręt. Czas Dostępu do płatnej Usługi uzależniony jest od sposobu płatności i informacji dotyczącej trwania danego Dostępu opisanej przy konkretnej płatnej Usłudze.

Produkt – produkty prezentowane w ramach Sklepu internetowego, przeznaczone do sprzedaży w formie wysyłkowej na wskazany adres doręczenia przesyłki, w szczególności książki oraz publikacje innego rodzaju, świadczonych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługa – usługi prezentowane w ramach Serwisu, obejmujące dostęp do elektronicznych: bezpłatnych Usług (np. newslettery, e-booki) lub odpłatnych Usług prezentowanych w ramach Sklepu (konsultacje/coaching, warsztaty, szkolenia i sesje EEG biofeedback, e-booki) świadczonych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Płatność – spełnienie przez Użytkownika na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Dotpay i Serwisu, w wykonaniu zobowiązania powstałego ze stosunku pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym.

Informacje ogólne

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.malgorzatanaskret.pl, prowadzony przez CEDR Małgorzata Naskręt, z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 13 m. 11, 60-687, NIP: 9720417388.
 3. Płatności elektroniczne – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym.

Postanowienia wstępne

 1. Korzystanie z Dostępu do Produktów/Usług może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Niniejsze zasady i warunki zakupu zwane dalej Regulaminem (lub Umową) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy CEDR Małgorzata Naskręt a Użytkownikiem i dotyczą dostępu do bezpłatnych i płatnych Produktów i Usług oferowanych na stronie www.malgorzatanaskret.pl.
 3. Sklep internetowy malgorzatanaskret.pl dostępny jest pod adresem internetowym www.malgorzatanaskret.pl, prowadzony jest przez Małgorzatę Naskręt prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CEDR Małgorzata Naskręt, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9720417388, REGON 301354340.
 4. Dane kontaktowe Sprzedającego:
  • adres Sprzedawcy: os. Stefana Batorego 13 m 11, 60-687 Poznań
  • adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@malgorzatanaskret.pl
  • numer telefonu Sprzedawcy: 607 991 200
  • numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 07 1140 2004 0000 3302 7577 3418
 5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie Umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającymi zamówienie, zwanym dalej Użytkownikiem, a Sprzedającym.
 6. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym malgorzatanaskret.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Produktów i Usług. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad. W trakcie bezpłatnej rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe w formularzu zamówień (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu).
 7. Dokonując zakupów w sklepie internetowym Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie, a także zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 8. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do poszanowania dóbr osobistych Administratora Serwisu, osób trzecich oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 9. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu Użytkownik posiada aktywne i sprawne konto poczty elektronicznej e-mail, potrafi się nim posługiwać, a stacja/urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze internetowe procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach
  • pamięć RAM co najmniej 1024 MHz
  • system operacyjny co najmniej Windows XP lub nowszy
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 10. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 11. Każda osoba dokonując rejestracji w Serwisie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Ceny i zasady płatności

 1. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny podane w sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy, która jest doliczana oddzielnie do zamówienia.
 3. Podane ceny są aktualne w chwili składania zamówienia przez Użytkownika sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w sklepie, zakończenia sprzedaży przed określonym na stronie Sklepu internetowego czasem i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 5. Operatorem płatności jest Dotpay – płatności internetowe, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków. NIP 634-26-61-860, REGON 240770255.
 6. Płatności za Produkty/Usługi dokonywane są w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego.

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie Produkty i Usługi (produkty elektroniczne: tj. e-book/szkolenie/audio/wideo/pliki pdf/mp3/mp4 oraz usługi stacjonarne we wskazanym miejscu przez Sprzedającego: konsultacje/coaching/warsztaty/sesje EEG Biofeedback oraz usługi przez skype/rozmowę telefoniczną: konsultacje/coaching.
 2. Produkt – książka jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika Serwisu na wskazany przez Użytkownika adres doręczenia przesyłki. Koszt przesyłki ponosi Klient według aktualnego cennika wybranego pośrednika. Do wartości przesyłki trzeba doliczyć koszty przesyłki uzależnione od sposobu przesyłki płatności, jaki wybrał Klient.

Założenie konta w sklepie

 1. Należy wypełnić formularz Rejestracji (podając nazwę Użytkownika, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych – Polityka Prywatności. Utworzenie Konta pozwala na swobodny do niego dostęp i składanie zamówień w dowolnym czasie bez konieczności ponownej rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas Rejestracji. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, wysyłając do nas stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w KONTAKCIE.

Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik Sklepu internetowego zobowiązany jest podać aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe poprzez wypełnienie formularza na stronie Serwisu. Jest to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży. Umowa zawierana jest w języku polskim i na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika sklepu.
 3. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Użytkownika zostaje wysłana automatyczna wiadomość e-mail w celu potwierdzenia złożenie zamówienia, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Stronami na stronie malgorztanaskret.pl.
 4. Użytkownik dokonuje płatności na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego kartą kredytową i e-przelewem, za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay – płatności internetowe.
 5. Użytkownik jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze, Sprzedawca zaraz po potwierdzeniu przez Użytkownika Umowy sprzedaży, przystępuje do realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy sprzedaży zgodnie z zamówieniem Użytkownika (np. brak towaru), Sprzedawca sklepu skontaktuje się w celu ustalenia terminu dostarczenia zakupionego Produktu, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika sklepu, Umowa sprzedaży wygasa. Termin dostawy zamówionego Produktu zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych, od daty wpłynięcia należności na konto Sprzedającego lub chwili potwierdzenia chęci zapłaty za towar przy odbiorze, jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Produktu w terminie późniejszym, do 10 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. W przypadku Usługi (konsultacja/coaching/sesje EEG biofeedback), która wymaga wcześniejszego umówienia terminu, Serwis poprzez e-mail lub kontakt telefoniczny w przeciągu od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania zapłaty ustala termin pierwszego spotkania. Serwis zastrzega sobie realizację takiej Usługi do 30 dni od momentu od daty otrzymania zapłaty za Usługę. Jeśli wymieniona Usługa nie będzie mogła być zrealizowana przez Administratora w ustalonym terminie lub w ogóle, z różnych nieprzewidzianych przyczyn, Serwis skontaktuje się z Użytkownikiem elektronicznie na podany przez Użytkownika e-mail. W przypadku gdy Użytkownik nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu (on-line lub stacjonarnie) i wie o tym na trzy dni wcześniej od daty ustalonego terminu spotkania to kontaktuje się e-mailem lub telefonicznie ze Sprzedającym, aby ustalić nowy termin, bez dodatkowych opłat. W przypadku późniejszego odwołania spotkania wpłata wniesiona przez Użytkownika przepada.
 8. W przypadku Usług elektronicznych typu szkolenia on-line, e-booki, nagrania wideo itp. dostawa Usługi następuje niezwłoczne od daty otrzymania zapłaty.
 9. Sprzedający może zamieścić w Serwisie promocyjnej oferty sprzedaży Produktów i Usług. Oferta promocyjna jest okresowa, a ilość i rodzaje Produktów i Usług w sprzedaży promocyjnej ustala Sprzedający. Ze względu na ograniczenie ilości sprzedawanych Produktów i Usług realizacja zamówień będzie następowała według kolejności złożonych zamówień.
 10. Tylko jedna osoba może uzyskać dostęp i korzystać z płatnych Produktów/Usług w Serwisie malgorzatanaskret.pl. Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Udostępnianie tych danych osobom trzecim jest surowo zabronione i podlega tym samym konsekwencjom jak przy naruszeniach własności intelektualnej.

Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny do 14 dni od daty otrzymania zakupu za pomocą wiadomości elektronicznej: e-mail wysłanej na adres: kontakt@malgorzatanaskret.pl lub kontaktując się telefonicznie (aktualny numer telefonu w zakładce Kontakt).
 3. Produkt należy zwrócić na wskazany adres w zakładce Kontakt na stronie Sprzedawcy. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Użytkownik i nie podlega on zwrotowi.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik Sklepu otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego Produktu (na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego), przy czym zobowiązany jest odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowanym i nieuszkodzony wraz z czytelnie wypełnioną kartą zwrotu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych ustaleń, szczególnych działań lub w wyniku przeszkód niezależnych od Sprzedającego (np. awarie sprzętu, sieci internetowej).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub odstąpienia od Umowy w szczególnych przypadkach. W takiej sytuacji Sprzedający informuje o tym fakcie Użytkownika poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu/Usługi nie przysługuje Użytkownikowi Sklepu, gdy:
  • przedmiot zakupu (Produkt/Usługa) może zostać wykorzystany niezgodnie z obowiązującym prawem np. gdy zostanie odpłatnie udostępniony innym osobom trzecim
  • zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie malgorzatanaskret.pl zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  • świadczenie Usług, jeżeli sklep na stronie malgorzatanaskret.pl wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, a Użytkownik został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od Umowy
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  • termin ubiegania się o zwrot pieniędzy: aby kwalifikować się do otrzymania zwrotu, należy wysłać prośbę o zwrot do czternastego dnia od chwili zakupu Usługi.
 8. CEDR Małgorzata Naskręt zastrzega sobie prawo do modyfikacji Produktów/Usług i zasad w celu polepszenia jakości Dostępu do oferowanych Produktów/Usług w Serwisie.
 9. Sprzedający nie odpowiada za nieotrzymanie przez Użytkownika Usług elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca zakupioną Usługę zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Użytkownika z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 10. W przypadku prawidłowego pobrania zakupionych treści elektronicznych uważa się zamówienie za prawidłowo zrealizowane (na podstawie zapisu w systemie informatycznym Serwisu) niezależnie od tego kto dokonał pobrania produktu poprzez link udostępniony Użytkownikowi.

Własność intelektualna

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie jedynie dla własnego użytku. Użytkownik nie może kopiować, prezentować lub rozpowszechniać w całości lub fragmentarycznie Produktów/Usług dostępnych w Serwisie. Wykorzystywanie materiałów przez osoby trzecie jest niedopuszczalne.
 2. Użytkownik nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionej Usługi innym osobom.
 3. Produkty i Usługi zamieszczone w Serwisie malgorzatanaskret.pl są utworem w rozumieniu art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 4. Prawo autorskie do Produktów/Usług zamieszczonych w Serwisie malgorzatanaskret.pl, przysługuje Sprzedającemu.
 5. Każda osoba rozpowszechniająca Produkty/Usługi bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym ponosi odpowiedzialność za poniesioną przez Sprzedającego szkodę w myśl zasad określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Użytkownik powinien bądź świadomy, że nie może tworzyć dzieł pochodnych do wszelkich Produktów/Usług, materiałów marketingowych lub biznesowych, treści internetowych lub innych dzieł, które zamieszczone są w Serwisie.

Materiały i strony internetowe należące do firm i osób trzecich

 1. Produkty/Usługi CEDR Małgorzata Naskręt mogą zawierać bibliografię, linki do materiałów i stron internetowych osób trzecich. Te linki do materiałów i stron internetowych osób trzecich nie są integralną częścią Usług i mogą zostać wycofane lub rozwiązane w dowolnym czasie bez powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań wobec CEDR Małgorzata Naskręt. Użytkownik zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny/a za wszystkie płatności zobowiązań związanych z korzystaniem z jakichkolwiek materiałów i stron internetowych osób trzecich. Ponadto Użytkownik zgadza się, że CEDR Małgorzata Naskręt nie jest odpowiedzialne za sprawdzanie lub ocenianie zawartości lub dokładności jakichkolwiek materiałów i stron internetowych osób trzecich, nie gwarantuje i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za użycie tych materiałów, stron internetowych, produktów lub usług. Użytkownik zgadza się również, że nie będzie stosować żadnych materiałów i stron internetowych osób trzecich w sposób, który mógłby naruszyć prawa jakiejkolwiek trzeciej strony oraz, że CEDR Małgorzata Naskręt nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie materiałów i stron internetowych osób trzecich przez Użytkownika.

Reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony Produkt posiada wady, Sprzedawca wymieni go na Produkt bez wad lub dokona zwrotu uiszczonej ceny w całości (na wskazane przez Użytkownika konto bankowe), np. w przypadku braku Produktu zakupionego przez Użytkownika.
 2. Użytkownik przekazuje wadliwy Produkt na własny koszt.
 3. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni, w szczgólnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.
 4. Sprzedający po rozpatrzeniu reklamacji przekazuje Użytkownikowi Produkt na wskazany przez niego adres. Koszt dostarczenia Produktu pokrywa Sprzedający.

Ochrona danych osobowych, poufność

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkownika kupującego Produkty/Usługi jest Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym.
 2. CEDR Małgorzata Naskręt oświadcza, że Użytkownik Sklepu przyjął do wiadomości, że w celu korzystania ze Sklepu internetowego na stronie internetowej malgorzatanaskret.pl konieczne jest podanie do wiadmości CEDR Małgorzata Naskręt danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu) według zamieszczonego formularza na stronie Serwisu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) przez Serwis malgorzatanaskret.pl.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, a także ich uaktualniania i usunięcia przez Sprzedającego.
 5. Udostępnianie danych osobowych Użytkownika Sklepu internetowego osobie trzeciej będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa lub wynikające z konieczności wypełnienia obowiązków związanych z zawartą Umową sprzedaży.

Zastrzeżenie

 1. Produkty/Usługi są dostępne w takiej wersji, jaka jest oferowana w chwili zakupu i w miarę dostępności.
 2. Produkty/Usługi lub inne materiały oraz treści zawarte w na stronach internetowych Serwisu zostały stworzone, aby pomogły rozwinąć Użytkownikowi jego kompetencje w zakresie edukacji i wychowania dziecka, a także aby wspierać rozwój osobisty Użytkownika oraz szeroko pojętą edukację. Jednakże CEDR Małgorzata Naskręt nie gwarantuje, że samo tylko korzystanie z Produktów/Usług oraz treści zamieszczonych w Serwisie zapewni Użytkownikowi wymierne korzyści.
 3. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że wykorzystanie lub niemożność wykorzystania Produktów/Usług oraz treści podanych na stronach Serwisu podejmuje na własne ryzyko. Dokonując zakupu akceptuje, zgadza się i rozumie, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje postępy i wyniki oraz to, że malgorzatanaskret.pl nie oferuje żadnych gwarancji dotyczących efektów lub wyników jakiegokolwiek rodzaju. To Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje wybory, działania oraz rozwój swój i swojej Rodziny, a są one zależne od osobistych i środowiskowych czynników, w tym ale nie koniecznie WYŁĄCZNIE, od umiejętności Użytkownika, jego wiedzy, zdolności, poświęcenia, środowiska, doświadczenia i sytuacji finansowej. Serwis malgorzatanaskret.pl nie oferuje porad medycznych i psychoterapeutycznych.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 2. Wszelki spory pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w związku z działalnością Sklepu internetowego Sprzedawca będzie się starał rozwiązać polubownie dla obu Stron.
 3. Sprawa może być rozpatrywana sądownie polubownie tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie Strony sporu wyrażą na to zgodę. W przypadku braku porozumienia każda ze Stron będzie mogła skierować sprawę do sądu właściwego zgdnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, w związku z aktualizacją strony internetowej lub konserwacją Serwisu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Serwisie malgorzatanaskret.pl. Sprzedający zastrzega sobie, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
 6. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.